Sabtu, 16 Jun 2012

Peribahasa dan Kaedah Pengajarannya


Salasilah peribahasa mendasarkan kepada tiga sumber utama digunakan oleh masyarakat penuturnya, iaitu yang pertama melalui pengalaman hidup khususnya dalam kalangan rakyat biasa, kedua melalui penaakulan para bijak pandai dan ketiga menerusi sumber yang didapati daripada kitab-kitab suci (Abdullah Hussain, 2003:vii). Yang demikian, peribahasa yang bermain di mulut orang Melayu bukan sahaja mendukung isi, kias dan ibarat yang tepat lagi tajam, malah ungkapan kalimat bahasa yang dihasilkan amat teratur, ringkas padat dan bernas. Justeru peribahasa dalam fungsinya menyampaikan pengajaran, teladan dan sindiran mempunyai ciri-ciri kesantunan bahasa yang indah sebagai halwa dan penambat hati penuturnya.
Pelbagai tafsiran dan gambaran telah diberikan oleh sekalian ramai ahli bahasa, sejarawan, budayawan dan penutur bahasa Melayu perihal pertibahasa. Peribahasa diungkapkan sebagai cerminan watak kepada bangsa yang memilikinya dan sebagai cabang seni dalam sastera rakyat. Selain itu, peribahasa dikatakan sebagai susunan perkataan yang indah dengan maksud yang benar dan logik hasil daripada kecekapan berbahasa masyarakat Melayu. Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmah dan bahasa kiasan. Di samping itu peribahasa juga penting dalam konteks penelitian warisan dan keterampilan pengguna bahasa. Banyak sarjana bahasa dan sastera berpendapat, peribahasa merupakan ikatan bahasa atau puisi Melayu kuno yang bernilai sastera. Ikatan ini wujud pada permulaan zaman setiap bangsa di dunia ( Ariffin Nur, 1971 : 36 ). Pendita Za’ba mendefinisikan peribahasa sebagai “Segala susunan cakap yang pendek yang telah melekat di mulut orang ramai semenjak beberapa lama. Oleh sebab sedap dan bijak perkataannya, luas dan benar tujuannya dipakainya sebagai sebutan-sebutan orang sebagai bandingan, teladan dan pengajaran” ( Za’ba 1965:165 ). Secara amnya peribahasa adalah percakapan atau ujaran yang mengandungi kebijaksanaan fikiran dan pemerhatian, yang tersusun dalam bentuk yang ringkas, indah, sedap didengar dan benar pada perasaan dan fikiran (Keris Mas, 1988:136).
Rahman Shaari (1993:88) berpendapat bahawa aspek peribahasa harus dianggap sebagai sama pentingnya dengan aspek-aspek lain dalam pengajaran bahasa Melayu. Ini kerana prinsip peribahasa adalah hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan bahasa secara keseluruhannya. Oleh itu, peribahasa Melayu amat wajar diberi pengajaran di setiap peringkat persekolahan sebagai suatu kelangsungan kepada perkembangan tersebut. Menurut Koh Boh Boon (1982:196), “peribahasa Melayu seharusnya diajar kepada murid-murid di sekolah supaya mereka dapat menikmati dan menghayati keindahannya, malah menggunakannya untuk melahirkan fikiran dan perasaan dengan tepat dan halus”. Sesungguhnya peribahasa Melayu adalah elemen yang penting dalam kemahiran berbahasa. Namun begitu aspek peribahasa semakin kurang dititikberatkan. Peribahasa semakin jarang atau tidak digunakan dalam kehidupan harian malah mungkin ada sesetengah peribahasa yang sudah menjadi begitu asing bagi generasi masa kini. Hal ini mungkin disebabkan oleh anggapan bahawa peribahasa adalah suatu bahasa klise yang sering digunakan dan dihafal oleh orang tua-tua sebagai bahan pidato dalam upacara adat. Ada pula yang meragui sama ada peribahasa masih sesuai digunakan dalam keadaaan masyarakat sekarang.
Peribahasa Melayu merupakan salah satu daripada jelmaan intelektualiti penutur bahasa Melayu. Ia diungkap menerusi bahasa yang indah-indah. Setiap ungkapan yang tercipta disusun dan dipadan dengan sedemikian rupa untuk membolehkan idea, rasa dan buah fikiran pengungkapnya dapat diserlahkan dengan lebih bermakna. Menerusi peribahasa ini, penutur bahasa Melayu berjaya mengungkap falsafah yang mendalam tentang aspek-aspek ketamadunan, pemikiran, ethos dan moral bangsa Melayu sejak sekian lama (Abdul Samad Idris, 1990:ix). Dalam peribahasa tersirat makna yang cukup mendalam dan tepat sehingga membolehkan komunikasi lisan atau tulisan menjadi lebih lancar dan berkesan. Kewujudan peribahasa adalah serentak dengan kewujudan sesebuah bangsa dan terus berkembang dalam proses manusia menyesuaikan dirinya dengan kehidupan sehariannya. Peribahasa telah digunakan untuk mengenal peradaban, di samping membuat ketentuan antara baik-buruk serta mencari ketetapan dalam tatacara hidup bermasyarakat. Mohd. Tajuddin Bin Hj. Abdul Rahman (1986: iv) berpendapat bahawa seseorang yang dapat menggunakan peribahasa berkenaan di tempat-tempat yang betul, baik dalam percakapan mahupun tulisan, akan memberikan satu gambaran tentang kemahiran menggunakan sesuatu bahasa.
           Secara mudahnya, peribahasa Melayu yang merupakan salah satu pancang dan cabang bahasa Melayu, mempunyai peranan besar dalam membentuk entiti dan jati diri bangsa yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai murni. Atas kepentingan pendidikan, pengajaran peribahasa Melayu amat wajar dilaksanakan secara terancang dan bijaksana bagi menghindari halangan dan kesukaran murid memahami, meminati dan mengingati sesuatu peribahasa Melayu yang memang banyak terkandung dalam kitab orang Melayu. Oleh itu, seorang pengajar atau guru hendaklah berusaha untuk mempermudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhi tugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapat menyediakan suasana pembelajaran yang menarik dan harmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaran yang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran yang dapat merangsangkan minat pelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dan keperluan pelajar. Banyak teori pendekatan yang telah dikemukakan oleh ramai ahli penyelidik dan pendidikan boleh digunakan dalam pengajaran peribahasa Melayu, antaranya ialah pendekatan kontekstual, induktif, deduktif, dan banyak lagi. Pendekatan pengajaran yang dipilih guna mestilah bersesuaian dengan kandungan dan objektif pengajaran yang turut disertakan kaedah, teknik dan bahan yang sejajar dengan pendekatan tersebut. Pengisian pengajaran dengan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menarik pasti dapat meransang dan membantu meningkatkan pemahaman terhadap maksud dan konsep sesuatu peribahasa itu.
Oleh kerana bahasa Melayu merentas kurikulum, maka adalah wajar peribahasa Melayu diberi perhatian dalam pendidikan bahasa Melayu agar dapat mencapai ketrampilan berbahasa, iaitu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi. Penguasaan peribahasa Melayu di kalangan pelajar di sekolah mahupun peringkat pengajian tinggi perlu dipupuk kembali dan dikembangkan. Justeru itu, bagi meningkatkan minat, kefahaman dan penggunaan peribahasa Melayu di kalangan pelajar baik di sekolah rendah, menengah atau universiti, satu reka bentuk, strategi, kaedah atau pendekatan berkesan perlu dirancang oleh guru atau pengajar. Koh Boh Bon (1982:198) menyarankan pendekatan pengajaran peribahasa Melayu dengan cara berkesan ialah menerusi pendekatan kontekstual. R.J Wingfield (1968:231) pula berpendapat bahawa dalam pengajaran peribahasa pelajar-pelajar perlu didedahkan dengan budaya bangsa peribahasa itu dan peribahasa yang diajar perlu dipilih dengan teliti untuk memberi kefahaman dan galakan kepada mereka untuk terus menggunakannya.Sementara itu, Nathesan (1989:69) berpendapat bahawa simpulan bahasa seharusnya diberi perhatian yang wajar dalam penulisan dan penuturan. Corak pengajaran simpulan bahasa bukan sekadar menghafal tetapi harus diajar untuk menikmati dan menggunakannya secara meluas dalam kehidupan harian mereka. Cover, D.J (1971:51-53) berpendapat bahawa peribahasa boleh diajar dengan empat teknik supaya pelajar dapat menguasai peribahasa Melayu dengan baik iaitu :
1. Guru perlu menggunakan nota tatabahasa sebagai alat mencatatkan peribahasa yang terpilih dan membina ayat berdasarkan peribahasa tersebut.
2. Dalam kemahiran lisan, pelajar-pelajar membaca petikan yang mengandungi peribahasa. Seterusnya guru menanya semula peribahasa tersebut dan berbincang tentang peribahasa yang telah dibaca.
3. Guru menggunakan teknik karangan di papan tulis. Guru mencatat peribahasa di papan tulis dan membimbing pelajar-pelajar dalam perbincangan sambil mencatatkan isi-isi dari peringkat demi peringkat yang akhirnya menghasilkan satu karangan yang lengkap.
4. Guru menggunakan petikan dialog. Guru memilih petikan yang pendek yang mengandungi peribahasa untuk dihafal oleh pelajar-pelajar. Teknik ini boleh membantu pelajar-pelajar mengingat konteks peribahasa yang digunakan apabila diperlukan.
             Pun begitu, sejajar dengan perkembangan arus dunia moden semasa dan cabaran dunia pendidikan khususnya terhadap bahasa Melayu, satu pendekatan pengajaran yang lebih inovatif dan kreatif perlu dirancang dengan teliti dan bersesuaian dengan kandungan pelajaran. Antara pendekatan yang sering dan rancak digunakan ialah melalui bahan beranimasi. Animasi merupakan salah satu bentuk komunikasi grafik yang dipersembahkan secara menarik dan ringkas untuk menyampaikan maklumat dan pesanan. Oleh kerana sifatnya yang unik, animasi mampu meninggalkan kesan ingatan dan mengukuhkan ingatan pelajar. Animasi juga berfungsi untuk mendidik murid-murid ke arah menumpukan minat terhadap penggunaan animasi yang bermutu tinggi dari segi lukisan., mesej, dan sudut persembahan serta bahasa yang digunakannya. Kartun boleh memperjelaskan maksud dan menggambarkan makna isi kandungan bahan yang diajar dalam bentuk yang lebih mudah dan menarik. Pengajaran peribahasa dan simpulan bahasa menjadi lebih mudah difahami jika disampaikan dengan mengunakan bahan animasi. Selain itu guru juga boleh menggunakan beberapa kaedah dan pendekatan pilihan seperti permainan bahasa interaktif, keratan tanyangan video seperti siri sitkom Pi Mai Pi Mai Tang Tu atau ungkapan oleh wartawan Karam Singh Walia, yang mengandungi peribahasa Melayu yang menarik untuk pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan bahan bantu mengajar yang dipilih mampu mempengaruhi minat murid-murid untuk meneruskan tumpuan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan pengajaran dan bahan bantu mengajar ada berbagai-bagai. Bahan-bahan itu mungkin dalam bentuk buku, carta atau slaid yang dipancarkan pada layar dan sebagainya yang merupakan bahan yang menyokong penyampaian pembelajaran.
            Selain itu, pengajaran peribahasa juga harus dijalankan dengan menggunakan kaedah dan teknik yang menarik. Penggunaan ICT boleh diterapkan untuk menghasilkan ilustrasi yang menggambarkan maksud peribahasa. Pengajaran secara visual ini, seperti tayangan klip video dapat memudahkan murid memahami maksud peribahasa dengan lebih mendalam. Penggunaan kuiz peribahasa Melayu juga boleh diterapkan sebagai aktiviti pengukuhan. Selain itu, penerapan aktiviti permainan dalam pembelajaran dan pengajaran juga merupakan salah satu pendekatan yang berkesan. Permainan dalam pengajaran bertujuan menghidupkan suasana pembelajaran yang melibatkan setiap orang murid serta mewujudkan pengajaran dan pembelajaran peribahasa Melayu secara holistik. Sebagai contoh, permainan Domino beraplikasikan persembahan MSPowerPoint merupakan satu set aktiviti pengukuhan yang dijalankan secara berkumpulan dan melibatkan setiap orang murid. Dalam permainan tersebut, setiap murid akan diberikan sekeping kad domino yang mengandungi peribahasa serta maksudnya. Murid dikehendaki mencantumkan kad yang ada pada diri mereka dengan rakannya yang lain sehingga setiap kad tersebut dapat dipadankan. Permainan ini boleh dibahagikan kepada dua kumpulan dan harus diselesaikan dalam jangka masa yang ditetapkan. Kumpulan yang berjaya mencantumkan kad domino dalam masa yang terpantas akan diisytiharkan sebagai pemenang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan